Algemene voorwaarden

Artikel 1. ALGEMEEN
1.1 Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen Orecah BV, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsesteenweg 46, 1540 Herne, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen
onder het nummer BE 0727.711.816 (hierna genoemd “Bv Floxy”) en professionelen en particulieren met woonplaats of maatschappelijke
zetel in en buiten België (hierna genoemd “Klant”) die betrekking hebben op de aankoop van producten van Bv Floxy.
1.2 Bv Floxy behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen.
1.3 De Algemene Voorwaarden zijn steeds consulteerbaar op de website (www.floxy.eu) of eerste verzoek verkrijgbaar.
1.4 Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet
afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
1.5 Het zich niet beroepen door Bv Floxy op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een
verzaking naar de toekomst toe.
1.6 Bij totstandkoming van een overeenkomst tussen Bv Floxy en de Klant, verklaart de Klant uitdrukkelijk afstand te doen van zijn
algemene voorwaarden en aanvaardt hij/zij de exclusieve toepassing van de Algemene Voorwaarden van Bv Floxy op de rechtsverhouding
tussen partijen.
1.7 Overeenkomstig artikel VI.53 Wetboek Economisch recht heeft de Klant geen recht op herroeping van de levering van verzegelde
goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de
verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 2. INFORMATIE – BESTELLING – TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Prijsindicaties en algemene informatie verbinden Bv Floxy op geen enkele wijze opzichtens de Klant.
2.2 De overeenkomst tussen Bv Floxy en de Klant komt tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling op de website.
2.3 De prijzen kunnen steeds onderhevig zijn aan wijzigingen ingevolge van omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Bv Floxy tot
stand komen. Voornoemde omstandigheden omvatten onder andere stijgingen van leveringskosten, lasten en taksen (niet-limitatieve
opsomming).
2.4 Alle taksen, belastingen, kosten en andere lasten voortvloeiend uit de tussen partijen afgesloten overeenkomst vallen steeds ten laste
van de Klant.
2.5 Bv Floxy verbindt zich er toe de bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt.
2.6 Het plaatsen van een bestelling op de website van Bv Floxy heeft de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van Bv Floxy tot
gevolg.
2.7 Bij het plaatsen van een bestelling zal een orderbevestiging aan de Klant worden toegezonden, omvattende de modaliteiten van de
bestelling.

Artikel 3. FACTURATIE – BETALING
3.1 Facturen voortvloeiend uit de bestelling dienen binnen de 7 dagen na factuurdatum te worden betaald.
3.2 Bv Floxy heeft steeds het recht om af te wijken van artikel 3.2 en over te gaan tot het opleggen van afwijkende facturatie- en
betalingsvoorwaarden.
3.3 Facturen voorzien in artikel 3.2 geven bij niet-betaling op de vervaldag van rechtswege aanleiding tot het verschuldigd zijn door de
Klant van een conventionele nalatigheidsintrest van 12,00% op jaarbasis, alsook tot het verschuldigd zijn van een forfaitaire
schadevergoeding van 15,00% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 EUR.
3.4 Protest tegen de facturatie van Bv Floxy dient op straffe van verval binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven
geadresseerd te worden aan de maatschappelijke zetel van Bv Floxy of per e-mail toegezonden worden naar volgend adres :
invoice@floxy.eu. Het protest dient steeds behoorlijk gemotiveerd te zijn. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de facturatie
geacht worden in overeenstemming te zijn met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.

Artikel 4. LEVERING
4.1 Opgegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en verbinden Bv Floxy op geen enkele wijze opzichtens de Klant. Bv Floxy is in geen
geval aansprakelijk voor het laten verstrijken van de opgegeven leveringstermijn. Vertraging bij de levering geeft de Klant geen recht op
schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5. OVERMACHT
5.1 Bv Floxy kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten
is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Bv Floxy tot stand zijn gekomen en waarvan de
gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
5.2 In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van Bv Floxy opgeschort. Indien de periode van overmacht een duurtijd
van 90 dagen overschrijdt, en Bv Floxy zich hierdoor in de onmogelijkheid bevindt om haar contractuele verplichtingen uit te voeren, is Bv
Floxy bevoegd de overeenkomst tussen partijen met onmiddellijke ingang en kosteloos te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting
tot schadevergoeding bestaat of enige andere vorm van compensatie. Indien er sprake is van integrale of gedeeltelijke betaling, zal het
resterend saldo binnen de 30 dagen na datum van beëindiging door Bv Floxy worden teruggestort.

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID – GEBREKEN
6.1 Klachten, gebreken en problemen m.b.t. het door Bv Floxy geleverde product dienen op straffe van verval binnen de 7 dagen volgend
op de datum van levering per aangetekend schrijven verzonden te worden naar de maatschappelijke zetel van Bv Floxy of per e-mail naar
volgend adres guarantee@floxy.eu. De klacht dient steeds behoorlijk gemotiveerd te zijn. Bij het verstrijken van voornoemde termijn zal de
levering/afhaling geacht worden te zijn aanvaard door de Klant, en zal dit als conform worden beschouwd met datgene waartoe Bv Floxy
zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de Klant.
6.2 Bv Floxy is niet verantwoordelijk voor verkeerd gebruik van het product door de Klant.
6.3 Bv Floxy verschaft aan de Klant geen enkele garantie op de geleverde producten en materialen, uitgezonderd de fabrieksgarantie.
Voornoemde fabrieksgarantie verleent aan de Klant geen enkel recht, noch titel om Bv Floxy aansprakelijk te stellen of om van Bv Floxy een
schadevergoeding of compensatie te eisen wegens de levering van een gebrekkig of defect product afkomstig van een derde partij.
6.4 In geval van aanvaarding door Bv Floxy van het gebrek of de klacht, zal overgegaan worden tot vervanging van het product door een
gelijkaardig artikel.

Artikel 7. PRIVACY
7.1 Indien de Klant overgaat tot het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant in te stemmen met het privacy beleid van Bv Floxy
aangaande de verwerking van persoonsgegevens van de Klant.
7.2 Bv Floxy wijst de Klant op de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Boek XII
Wetboek Economisch Recht, alsook de EU Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van
persoonsgegevens.

Artikel 8. INTELLECTUELE EIGENDOM
8.1 De producten, merknaam en website van Bv Floxy behoren tot de exclusieve (intellectuele) eigendom van Bv Floxy.
8.2 Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van Bv Floxy gebruik te maken van de intellectuele eigendom van Bv Floxy.

Artikel 9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op onderhavige Algemene Voorwaarden en op de rechtsverhouding tussen Bv Floxy en de
Klanten. Bij geschillen zijn de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel uitsluitend bevoegd.