Privacyverklaring

Privacybeleid BV Floxy

De verwerking van persoonsgegevens valt onder de toepassing van de EU Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Ons privacy beleid is steeds consulteerbaar op de website (www.floxy.eu) of eerste verzoek verkrijgbaar.
behoudt zich het recht voor om het privacy beleid ten allen tijde op eigen initiatief te wijzigen.

Toepassingsgebied?

Onderhavig privacy beleid is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Orecah BV, met maatschappelijke zetel te Geraardsbergsesteenweg 46, 1540
Herne, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0727.711.816 (hierna genoemd “Bv Floxy”) en
haar klanten.

Bv Floxy neemt de privacy van haar klanten zeer ernstig en respecteert dan ook de privacy van iedereen die in aanraking komt met de
diensten, producten of website van Bv Floxy.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die verkregen worden via de website floxy.eu of op een andere manier, en is
in overeenstemming met toepasselijke Europese wetgeving en Belgische wetgeving rond de verwerking en bescherming van
persoonsgegevens.

Als verwerkingsverantwoordelijke dient te worden beschouwd : Bv Floxy, met maatschappelijke zetel te Hernestraat 49, 1570 Tollembeek,
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE 0756.578.026 .

Welke gegevens?

Het is mogelijk dat wij u vragen om volgende informatie te verstrekken :
✔ Naam:
✔ Voornaam;
✔ Leeftijd;
✔ Adres;
✔ Taal;
✔ Telefoonnummer;
✔ Bancaire gegevens;
✔ E-mailadres.

Voornoemde gegevens worden op een veilige manier opgeslagen en verwerkt en worden niet aan derden verstrekt.

Waarom gebruikt men mijn gegevens?

Bv Floxy behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te verwerken m.o.o. :
✔ Aanbieding en verkoop van haar diensten en producten;
✔ Het uitvoeren van studies omtrent product- en gebruikerservaringen;
✔ Het informeren van klanten of potentiële klanten omtrent acties, promoties, reclamecampagnes.
Indien u niet langer akkoord bent met voornoemde doelstellingen, mag u steeds contact met ons opnemen om dit te laten stopzetten. U
kan onze contactgegevens onderaan terugvinden.

De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is om :
✔ De service ten aanzien van de klant te verlenen;
✔ De belangen van Bv Floxy te behartigen;
✔ Te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Hoe worden mijn gegevens bewaard?
Uw gegevens worden steeds op een beveiligde manier bewaard.
Slechts het hoogst noodzakelijke aantal personen heeft toegang tot uw gegevens. Deze personen zijn allemaal tot strikte geheimhouding
gehouden.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Bv Floxy streeft er naar om de bewaartermijn van uw gegevens tot een minimum te herleiden.
De gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de door de klant gevraagde service te verlenen.
In geval van inactiviteit van de klant gedurende een periode van 7 jaar, worden de gegevens automatisch uit onze bestanden verwijderd.

Krijg ik inzage in mijn gegevens?

U kan steeds uw gegevens inkijken.
Het staat u ook steeds vrij om kosteloos aanpassingen door te voeren of een verzoek te richten tot verwijdering.
Onderaan het privacy beleid kan u terugvinden hoe u ons kan contacteren.

Cookies?

Bv Floxy maakt op haar website gebruik van cookies, die in principe automatisch worden geaccepteerd door de door u gebruikte
webbrowser. Het staat iedere bezoeker van de website vrij om deze cookies te weigeren door de instellingen van zijn webbrowser aan te passen.

Wie kan ik contacteren?

Indien u vragen of opmerkingen heeft omtrent het privacy beleid van Bv Floxy, kan u ons als volgt contacteren :
Bv Floxy
Adres : Hernestraat 49, 1570 Tollembeek
Telefoonnummer : +32 (0)2 897 89 82
E-mail : privacy@floxy.eu
Voor verdere informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens kan u steeds terecht op volgende websites :
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
www.eur-lex.europa.eu
www.europa.eu